LIPIDI HEMIJA PDF

obuhvataju steroide i terpene. Često se zovu i zajedničkim imenom izopernoidi. Izopentil-alkohol predstavlja njohov prekusor za biosintezu. Start studying Hemija: lipidi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Request PDF on ResearchGate | On May 5, , Kukrić Z and others published Biohemija hrane: biološki aktivne komponente.

Author: Gardajora Digis
Country: Cape Verde
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 3 August 2011
Pages: 409
PDF File Size: 11.66 Mb
ePub File Size: 19.6 Mb
ISBN: 593-5-28175-887-8
Downloads: 55569
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tozahn

Proteini miia miozin, aktin. J Lipid Res 46 5: Sekundarni antioksidanti su uglavnom sekundarni metaboliti jemija i ivotinja. Po hemijskom sastavu guma arabika je slabo kiseli heteropolisaharid. Ksantan koristi se kao prehrambena guma zbog sledeih karakteristika: Tokoferoli su vani antioksidanti u hrani naroito u biljnim uljima; Sadraj tokoferola i tokotrienola moe se videti u tabeli: Boja osvetljenog predmeta koja se vidi okom zavisi od tri faktora: Buterna kiselina ima neprijatan miris, sa poveanjem hemiija jaina mirisa slabi.

PROLAMINI rastvorni u neutralnom rastvoru soli, a nerastvorni u vodi ovi proteini sadre velike koliine prolina i glutaminske kiseline zein u kukuruzu, gliadin u penici; 5. Oni imaju razliitu koliinu azota. Nastali hinoni reaguju sa SH ili amino grupom proteina u ireverzibilnoj reakciji. J Amino Acids ADITIVI Dodaju se hrani ili se nalaze kao konstituenti hrane; Odravaju kvalitet hrane; Poboljavaju nutritivne karakteristike; Olakavaju proces liidi Utiu na bolju prihvatljivost hrane od strane konzumenata; Pod aditivima podrazumevaju se antioksidanti, minerali, vitamini, boje, arome, bilo da su prirodnog ili sintetikog porekla.

Transportni proteini hemoglobin, serum albumini, ceruloplazmin.

Lipidi su najraznovrsnija grupa biohemikalija. Ulja niskog peroksidnog broja mogu takoe da podleu reverziji. Dobijena so se pere hlorovodoninom kiselinom, a nastale slobodne alginske kiseline se natrijum-karbonatom prevode u komercijalni Na-alginat.

Ima i antioksidativne karakteristike 4-hidroksi-2,5-dimetildihidrofuranon 1 ima ukus karamele 2,5-metildihidrofuranon 1 ima ukus svee peenog hleba1,2,3 – Furanoni, 4 – Izomaltol, 5 Hmeija. Trends Cell Biol 17 2: Vezana voda je ona koliina vode u sistemu koja je nema funkciju rastvaraa. Pasulj i kotiavo voe 4. Kada se skuvana pastasta smea skroba hladi formira se gel ili pri sporom hlaenju istaloi se sferokristalni talog; Primer peenje hleba.

  ESPRIMO P2510 PDF

Podgorica 09 lilidi -? Test Hemija – Documents. Alginska kiselina kao linearni polimer gradi viskozne u vodi rastvorne soli sa alkalnim metalima i aminima.

Metabolizam

Vezuju tragove metala, inaktiviraju ih i iskljuuju njihovo prooksidativno delovanje; Daju H atom atioksidantu, redukuju ga i time regeneriu; Spreavaju delovanje antioksidanata na razgradnju peroksidaPrirodni antioksidantiPrirodni izvoriI.

Angaman na nastavi 15 8 3. Maltodekstirni se lako rastvaraju u vodi, dajui rastvore visokih koncentracija, koji nisu slatki i u osnovi su bez ukusa.

Osetljiv na prisustvo lipidnih peroksida, jona Cu i Fe. To su liposolubilni prirodni antioksidanti prisutni u biljnim uljima kao palmino, ulje pirinanih mekinja, ulje jema, kokosa, kukuruza, suncokreta i ulje semena kauuka. Ugljeni hidrati su aldehidu ili ketonisa nekoliko vezanih hidroksilnih grupa, koji mogu da postoje kao otvoreni lanci ili prstenovi.

Natrijumove soli nazivaju se alginati, a organske soli ili estri su alginski derivati. MbO2 crvenMb purpurno crvenMetMb braon Metmioglobin ne vezuje kiseonik; Redukciona sredstava u tkivima redukuju metmioglobin u fero formu; Vrsta pakovanja mesa utie na uspostavljane hemijskih ravnotea; Formiranje nitrozilmioglobina; Hemoglonin 4 mioglobina.

D-riboza b-D-ribofuranoza je komponenta nukleinskih kiselina, koenzima, vitamina. Druga komponenta – agaropektin, pored eera koji se nalaze u agarozi, sadri i ostatke D-glukuronske kiseline i pirogroane kiseline, a utvreno je i prisustvo sulfatnih grupa.

Published on Aug View 1.

Lipidi – HEMIJA

Singletni kiseonik reaguje sa nezasienim vezama masnih kiselina formirajui hidroperokside. Cell and Molecular Biology of Catalytic Proteins. Slobodna povrinska voda 2. I drugim oksido-redukcionim reakcijama; Nikotinamid poznat je i kao i vitamin PP preventive pelagra – spreava pelagru ; Pri nedostatku ovog vitamina dolazi do promena na koi,organima za varenje i na nervnom sistemu;Izvori ovoga vitamina su prikazani u tabeli Jedan od najstabilnijih vitamina iz grupe B Stabilan tokom zagrevanja, dejstva svetlosti i kiseonika i u alkalnoj i kiseloj srediniVITAMIN B12 cijanokobalamin – vitamin sa najkompleksnijom strukturom nedostatak uzrokuje anemiju i nervne smetnje vitamin B12 sintetiu mikroorganizmi ne unitava se tokom kuvanja, pasterizacije dnevna potreba mgFOLNA KISELINA folium – lie uti prah, dobro rastvoran u alkoholu dnevna potreba mg u organizmu se redukuje u tetrahidrofolnu kiselinu koja uestvuje u sintezi proteina i nukleinskih kiselina.

  ILONA LEKI ACADEMIC WRITING PDF

Termika razgradnja triacilglicerola je reakcija kojom se, zagrevanjem na vrlo visokim temperaturama, raskida estarska veza i nastaje smea degradacionih proizvoda, uglavnom ugljovodonika, kiselina i karbonilnih jedinjenja. Denaturacija ukljuuje gubitak bioloke aktivnosti i veoma znaajne promene fizikih i funkcionalnih osobina npr.

Nazivi potiu od naziva odgovarajuih heterociklinih jedinjenja. Hemija hrane Download Report. Energy Flow, Thermodynamics, and Life. Strukturni proteini kolagen, elastin, keratin i glikoproteini u elijskoj membrani. Nije naen uzrok reverzije.

Funkcija rastvorljivost viskozitet stvaranje gela Mehanizam hidrofilne osobine vezivanje vode, oblik i veliina delovanje proteina kao adhezivnog materijala formiranje i stabilizacija masnih emulzija formiranje stabilnih filmova u kojima je vezan gas hidrofobno vezivanje u glutenu, disulfidne veze u gelovima Vrsta namirnica pia supe, prelivi, sosevi meso, kobasice, testenine i pekarski proizvodi Vrsta proteina proteini surutke proteini miia, proteini jaja proteini miia, jaja i mlekaemulzifikatorikobasice, supe, kolai proteini miia, jaja i mleka lag, deserti, kolai proteini jaja i mlekastvaranje peneelastinostmeso, pekarski proizvodiproteini miia, proteini itaricaHemijska reaktivnost amino kiselina1.

Najbolji antioksidanti su fenolna jedinjenja koja mogu da formiraju hinone. Hidrostatiki pritisak kbar denaturie proteine.

FENOLI Fenolne kiseline i lignin termikom degradacijom ili u prisustvu mikroorganizama formiraju fenolna jedinjenja; Dimljenjem mesa fenoli penetriraju u tkiva mesa ili ribe; Puter sadri fenol, krezol, i gvajakol; Veliki broj aroma supstanci formiraju se tokom normalnog metabolizma ivotinja, biljaka i mikroorganizama; Enzimi potpomau nastajanje ovih aroma.

U ovu grupu antioksidanata ubrajaju se vitamin E, vitamin C, terpeni, azotna jedinjenja alkaloidi, amini, aminokiseline, derivati hlorofila i fenolna jedinjenja.

Od reaktivnog jedinjenja, 5-hidroksimetilfuraldehida, nastaju nerastvorljivi polimerni proizvodi tamne boje melanoidini. Gliceril estri monogliceridi imaju antimikrobno delovanje, naroito na gram-pozitivne bakterije i kvasce; najpoznatiji je liipidi monolaurat inhibira rast streptokoka.